Drentse pilot jeugd en nieuwe opstekers

samenvatting

Dit projectplan geeft de kaders aan waarbinnen de Drentse jeugdzorg zich de komende periode verder kan ontwikkelen. Deze ontwikkelingen zijn deels afhankelijk van keuzes die landelijk worden gemaakt. Het project richt zich op de jaren 2011 en 2012 met eventueel een uitloop in 2013 en 2014. Het plan zal in deze projectperiode waar nodig worden aangevuld en bijgesteld na goedkeuring van de bestuurlijke stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouders van de Drentse gemeenten en de provincie.
Onderstaande wordt vastgelegd. De twaalf Drentse gemeenten en de provincie gaan op zoek naar de meest efficiënte en effectieve sluitende ketenaanpak, waarbij bovenlokale invulling aan de orde kan zijn. Gestreefd wordt naar een samenhangend casusoverleg in iedere regio waarbij er geen overlappingen meer zijn (buurtnetwerken, ZAT, MDT, OGGZ en veiligheidshuis). De Drentse schaal biedt mogelijkheden om de landelijke inzichten te vertalen en er mee te experimenteren1 zodat vast kan komen te staan of aannames ook daadwerkelijk kloppen. Met 4 deelprojecten wordt gestreefd naar: 90% bekendheid bij de potentiële doelgroepen op lokaal niveau als het gaat om informatie en adveis met betrekking tot opvoedingsondersteuning en opgroeien; outreachend werken vanuit het CJG en de gespecialiseerde zorg in Drenthe, zodat het huidige bereik van alle activiteiten percentueel toeneemt; dicht bij de cliënt brengen van minimaal drie programma’s van gespecialiseerde zorgaanbieders; ontwikkelen van een adequaat verwijsmodel naar gespecialiseerde jeugdzorg; ontwikkelen van een betrouwbare monitor jeugdzorg met inzicht in de vraag en in effectief
aanbod.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeprovincie Drenthe
organisatieprovincie Drenthe
plaatsAssen
instellingprovincie Drenthe
pagina's64 p.
publicatievormProjecplan
trefwoordenjeugdzorg ; gemeenten ; projectplan
themajeugdzorg
publicatiedrentse_pilot_jeugd.pdf
datum invoer14-12-2010