Beter op hun plek?: Maatwerk voor leerlingen met een autismespectrumstoornis; kwantitatieve analyse en casusonderzoek

samenvatting

Dit onderzoek, uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs, brengt in kaart welke regionale verschillen er zijn in de indicatiestelling voor de clusters 2 en 4 en wat succesfactoren zijn van (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. 

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig en het onderzoek is daarom uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase richtte het zich op de vraag of er sprake is van regionale verschillen in de indicatiestelling voor de clusters 2 en 4, en dan specifiek voor de groep leerlingen met een autismespectrumstoornis. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan en zijn data over de landelijke indicatiestelling geanalyseerd. 

Hierna volgde een inventarisatie en analyse van de wijze waarop reguliere en speciale scholen het onderwijs aan deze leerlingen verzorgen. Daarbij ging het om de vraag wat succesfactoren zijn van (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Hiervoor bezocht de inspectie verschillende scholen die speciale onderwijsvoorzieningen hebben ingericht voor ASS-leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeInspectie van het Onderwijs
organisatieInspectie van het Onderwijs
plaatsUtrecht
instellingInspectie van het Onderwijs
pagina's34 p.
trefwoordenautisme ; indicatiestelling ; onderwijs ; speciaal onderwijs ; cluster 2 ; cluster 4 ; statistiek
themaonderwijs
publicatiebeter_op_hun_plek.pdf
datum invoer25-04-2013