= Bestuursakkoord 2011-2015 : Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg,
Unie van Waterschappen en Rijk =

samenvatting

Nederland staat voor een grote uitdaging: het op orde brengen van de overheidsfinanciën gecombineerd met het versterken van de economie. Om dit mogelijk te maken is een compacte en slagvaardige overheid nodig die goed toegerust is op haar taak. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten in samenhang functioneren als herkenbare eenheid voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit kan alleen als taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet versnipperd zijn. In principe zijn zij over maximaal twee bestuurslagen verdeeld; je gaat erover of niet. Het bestuursakkoord biedt daar het kader voor. Om tot een doelmatige taakverdeling en dus een compacte en slagvaardige overheid te komen, wordt een aantal taken gedecentraliseerd. Dit is een omvangrijke hervorming, die ook gepaard gaat met een grote overheveling van budgetten: circa 8,5 miljard euro. Dit bestuursakkoord bevat richtinggevende proces- en principeafspraken voor deze decentralisaties. Daarnaast zijn er afspraken opgenomen over bestuur, financiën en het verminderen van regeldruk. Het is niet de bedoeling dat deze afspraken allesomvattend zijn; uitwerking van de decentralisaties zal vooral vorm krijgen nadat het akkoord is gesloten. De afspraken vormen samen een disciplinerend kader waarbinnen die uitwerking van de decentralisaties kan plaatsvinden

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeMinisterie van Sociale Zaken
organisatieVereniging van Nederlandse Gemeenten ; Interprovinciaal Overleg ; Unie van Waterschappen ; Rijk
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Sociale Zaken
pagina's59 p.
publicatievormConvenant
trefwoordenoverheidsbeleid ; werken naar vermogen
themawet- en regelgeving
publicatiebestuursakkoord_2011-2015.pdf
datum invoer26-04-2011