Aan de slag met loonwaardemeting: Inventarisatie van methoden om loonwaarde te meten

samenvatting

Op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de RWI een inventariserend onderzoek laten uitvoeren naar methoden om de loonwaarde van werknemers te kunnen vaststellen. In het onderzoek is door middel van een quick scan een overzicht van methoden verkregen. Hieruit is gebleken dat diverse methoden nog in ontwikkeling zijn. Vijf methoden zijn nader bestudeerd. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat een objectieve loonwaardemeting op dit moment niet mogelijk is. Alle vijf bestudeerde methoden kennen subjectieve beoordelingselementen. Ondanks de beperkingen die alle methoden kennen zijn vier van de vijf nader onderzochte methoden volgens de RWI zodanig ver ontwikkeld en voldoende in de praktijk gebruikt, dat deze in beginsel bruikbaar zijn om loonwaarde te kunnen meten. Dit geldt voor Loonwaarde Methodiek, Arbolabmethode, Dariuz en Loonbalans. IBN/AU is nog niet uito uitontwikkeld. De methoden verschillen in de mate van diepgang en bewerkelijkheid. Niet elke methode zal voor elke medewerker dezelfde meerwaarde opleveren. Verschillen tussen werknemers voor wat betreft de onzekerheidsmarge over de arbeidsprestatie kunnen de inzet van verschillende methoden rechtvaardigen. De methoden kunnen dan ook tot op zekere hoogte naast elkaar worden ingezet. Dat betekent niet dat we hier een streep moeten trekken. Het onderzoek heeft de RWI naasthet nut van loonwaardebepaling ook beter inzicht gegeven in de mogelijkheden en debeperkingen ervan. De RWI vindt het belangrijk om te komen tot een uniformering van het loonwaardebegrip. Op dit moment hanteert elke methode feitelijk een eigen definitie van loonwaarde, waardoormethoden onderling ook moeilijk te vergelijken zijn.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeRiemer Kemper, Lennart de Ruig en Suzanne de Visser
organisatieRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen,
pagina's70 p.
publicatievormInventarisatie
trefwoordenarbeidsgehandicapten ; loondispensatie
themaWerk en Handicap
urlhttp://www.rwi.nl/CmsData/CmsData/Onderzoekrapport%20''Aan%20de%20slag%20met%20loonwaardemeting'',%20printversie.pdf
publicatieaan_de_slag_met_loonwaardemeting.pdf
datum invoer07-01-2010