Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen

samenvatting

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een screeningsinstrument ontwikkeld om het sociaal aanpassingsvermogen bij kinderen en jongeren in kaart te brengen. 

Hiermee kunnen hulpverleners globaal beoordelen of iemand een lichte verstandelijke beperking heeft. In de praktijk blijken hulpverleners het lastig te vinden die problematiek te herkennen. 

Aangezien onderzoek uitwijst dat de mate van sociaal aanpassingsvermogen minstens evenveel zegt over een eventuele verstandelijke beperking als het IQ, kan dit zogeheten BSA-instrument een goed hulpmiddel zijn bij het indiceren van de juiste zorg. De BSA is bestemd voor hulpverleners die een indicatie voor AWBZ-zorg of jeugdzorg voorbereiden. 

Er zijn twee versies van. Een voor kinderen die regulier of speciaal basisonderwijs volgen (BSA-k) en een voor jongeren die het basisonderwijs (BSA-j) hebben afgesloten. Beide versies bevatten achttien vragen om sociale, conceptuele en praktische vaardigheden te beoordelen. Door zowel het sociaal aanpassingsvermogen als het IQ te beoordelen, is nader vast te stellen of er sprake is van een lichte verstandelijke beperking. Bij het bepalen van de benodigde zorg moeten natuurlijk ook de opvoedingssituatie en leefomgeving van het kind of de jongere in kaart gebracht worden.

typemethodiek
jaar2009
verantwoordelijkeRia Schouten ; Lianne Lekkerkerker ; Carolien Konijn
plaatsUtrecht
instellingNederlands Jeugdinstituut
doelgroepLicht verstandelijk gehandicapten
trefwoordenlvg ; meetinstrument
themaIntermediairs
adresNederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221, 3501 DE Utrecht
telefoon (030) 230 63 44
e-mailinfo@nji.nl
urlwww.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Beoordeling-Sociaal-Aanpassingsvermogen-(BSA)
opmerkingenType instrument:
Screeningsinstrument

Validiteit:  
Met behulp van een schaalanalyse is de onderlinge samenhang tussen de items van de definitieve versie van de BSA-k en BSA-j gemeten. Als maat is de Cronbach’s alpha gebruikt. De waarde van Cronbach’s alpha is een indicatie van de mate waarin een aantal items in een test hetzelfde concept meten. De waarde van de Cronbach’s alpha kan variëren van 0 tot 1. Over het algemeen wordt een alpha van 0.80 als goed beschouwd.

Betrouwbaarheid:
Een schaalanalyse van de definitieve versies van de BSA-k en BSA-j heeft een Cronbach’s alpha opgeleverd van 0,89 voor de BSA-k en 0,90 voor de BSA-j. Dit betekent dat respectievelijk 89 en 90 procent van de variatie in de antwoorden op de items verklaard kan worden door eenzelfde, achterliggend begrip.

Taal: Nederlands

Referenties:
- Ontwikkeling van en onderzoek naar het instrument Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen : Eindrapport / Ria Schouten, Lianne Lekkerkerker, Carolien Konijn . - Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut, 2009 . - 103 p. 
- BSA-j : Versie voor jongeren die het (speciaal) basisonderwijs hebben afgesloten . - Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut, 2009 
- BSA-k : Versie voor kinderen op het (speciaal) basisonderwijs . - Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut, 2009 
- Instrument ‘Beoordeling Sociaal Aanpassingsvermogen’ (BSA) Handleiding 2009 / Lianne Lekkerkerker, Ria Schouten. - Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut, 2009. - 15 p.

Verkrijgbaar bij http://www.nji.nl
referentie nummer435
datum invoer29-09-2009