Nul-urencontract: wat mag wel en wat mag niet?

Er is de afgelopen tijd veel geschreven over het nul-urencontract. In dit artikel gat de auteur, drs Vincent van Baarle van Allesoverhr.nl, in op wat een nul-urencontract is en wat de huidige stand van zaken is.

*Wat is het?*
Met het nul-urencontract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar regelt hierin geen vaste werkuren. In plaats daarvan, is in het nul-uren contract geregeld dat hij de werknemer flexibel oproept. Als de werkgever de werknemer oproept, moet hij verplicht op het werk verschijnen. Daar staat wel tegenover dat de werknemer ook volledige sociale bescherming geniet, zoals doorbetaling bij ziekte. De werkgever betaalt alleen loon over de uren die de werknemer werkt. Deze afspraak moet expliciet op papier staan.

*Na zes maanden*
De eerste zes maanden betaalt de werkgever de werknemer naar het aantal gewerkte uren, maar daarna krijgt hij meer rechten. De werknemer krijgt namelijk na zes maanden ook loon als hij niet kan komen werken om redenen die buiten zijn of haar macht liggen. Zo heeft de werknemer na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat hij in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Bovendien wordt na zes maanden aangenomen dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden.

Bij cao mag hiervan worden afgeweken. Er zijn cao`s die de loonbetalingsplicht voor een onbepaalde tijd uitsluiten. Het is dus belangrijk na te gaan wat hierover in de cao is afgesproken.

*Minimaal 3 uur loon bij oproep*
De werkgever is verplicht een werknemer met een nul-urencontract op te roepen, als er werk ontstaat waarvoor hij geschikt is. Het is dan niet billijk om een uitzendkracht op te roepen, zelfs als dat beter uitkomt.

Omdat er binnen een nul-urencontract geen afspraak gemaakt wordt over het aantal uren dat de werknemer werkt heeft hij iedere keer dat hij wordt opgeroepen recht op minimaal 3 uur loon.

*Loondoorbetaling bij ziekte*
Bij een nul-urencontract gelden de volgende regels omtrent het doorbetalen van loon gedurende ziekte:

  • De werknemer wordt ziek tijdens een oproepperiode

Hij krijgt minstens 70% van zijn loon over de afgesproken periode die hij zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor hem geldende minimumloon, krijgt hij het minimumloon.

  • De werknemer blijft na afloop van een oproepperiode ziek

Hij krijgt alleen betaald voor de uren die hij heeft gewerkt tijdens de oproepperiode. Zolang zijn arbeidscontract duurt, heeft hij geen recht op een ziektewetuitkering. Pas als zijn arbeidscontract eindigt, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

  • De werknemer is ziek buiten een oproepperiode

In de periode waarin hij niet wordt opgeroepen, heeft hij geen recht op doorbetaling van het loon. Zolang zijn arbeidscontract nog duurt, heeft hij ook geen recht op ziektewetuitkering. Pas als zijn arbeidscontract eindigt, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

*Verlofuren en vakantiegeld*
De verlofuren en vakantietoeslag worden berekend aan de hand van de gewerkte uren en het verdiende brutoloon. Hierbij kijkt de werkgever dus niet naar de uren vermeld in het contract, maar naar de uren die daadwerkelijk zijn gewerkt. Het is gebruikelijk dat het vakantiegeld bij nul-urencontracten direct betaald worden bij de gewerkte uren.
**
Opzeggen van het contract**
Het is niet mogelijk om een nul-urencontract te beƫindigen door de werknemer niet meer op te roepen. Als er een contract voor bepaalde tijd is afgesloten, dan eindigt het contract op die bepaalde einddatum. Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.

*Nul-urencontracten en de zorg*
In het sociaal akkoord van 2013 hebben de sociale partners zich uitgesproken tegen het gebruik van nul-urencontracten omdat het teveel onzekerheid biedt voor werknemers. Binnen de zorg is zelfs een verbod op nul-urencontracten afgesproken.

Bron:Redactie http://www.allesoverhr.nl/Themas/Juridisch%20-%20Nul-urencontract%20%20wat%20mag%20wel%20en%20wat%20mag%20niet.aspx

L
Leon_BOW 12-05-2014 10:32 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Deze topic is nu gesloten. Nieuwe reacties worden niet langer geaccepteerd.

L
Leon_BOW 12-05-2014 10:32 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Deze topic is nu gesloten. Nieuwe reacties worden niet langer geaccepteerd.