Discussie: Minimumloon voor arbeidsgehandicapten op de schop

Minimumloon voor arbeidsgehandicapten op de schop

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt dinsdag waarschijnlijk in met een wetswijziging die inhoudt dat mensen met een bijstandsuitkering die een arbeidshandicap hebben, een inkomen ónder het minimumloon krijgen wanneer ze aan het werk gaan. ABVAKABO FNV maakt zich ernstig zorgen. "Dit is de eerste aanzet tot het onderuit halen van het wettelijk minimumloon (WML), in feite de basis van ons sociale zekerheidsstelstel", zegt José Meijer, bestuurder van ABVAKABO FNV. "Mensen die het al moeilijk hebben op de arbeidsmarkt worden keihard getroffen."

Staatssecretaris Klijnsma wil met de proef de komende 2,5 jaar onderzoeken of arbeidsgehandicapten die nu een bijstandsuitkering ontvangen, door de inzet van loondispensatie eerder een reguliere baan vinden. Dit houdt in dat werkgevers alleen betalen voor de productieve uren van de arbeidsgehandicapte. Voor de improductieve of onrendabele uren ontvangt de gehandicapte een aanvulling uit de uitkering.

ABVAKABO FNV verzet zich fel tegen dit voorstel. Mensen die weinig productieve uren werken en veel loonaanvulling uit de uitkering nodig hebben, krijgen straks een inkomen beneden het WML. De vakbond vindt het schandalig dat mensen een inkomen ontvangen dat lager ligt dan het WML, terwijl zij naar vermogen arbeid verrichten.

Gezien de slechte economische situatie en het afnemend aantal banen acht ABVAKABO FNV de kans groot dat voor een aantal mensen uit de proef het volgende scenario waarheid wordt: men stroomt in de nieuwe systematiek in, kan vervolgens geen baan vinden bij een reguliere werkgever en komt uiteindelijk voor werk toch terecht in het SW-bedrijf. Maar tegen beduidend slechtere arbeidsvoorwaarden dan die nu gelden voor werknemers in de Sociale Werkvoorziening. Daarmee wordt de afbraak van de cao Sociale Werkvoorziening eveneens ingezet.

Ook over de termijn waaronder men onder het WML werkt, maakt de vakbond zich zorgen. Het gaat om een proef van 2,5 jaar, maar de uiteindelijke beslissing voor invoering ligt bij de partijen die na 2012 in de Kamer vertegenwoordigd zijn. De staatssecretaris wil tijdens de pilot vaststellen hoe lang iemand onder het WML mag werken. In het ergste geval is dat dus 2,5 jaar. De Tweede Kamer is er ondanks herhaaldelijk aandringen niet in geslaagd om de termijn vooraf vast te leggen.

Voor de mensen die nu in de proef instromen, kan deze tijdelijke wet daarom definitieve gevolgen hebben. "Wij zullen de proef in elk geval met argusogen volgen", zegt Meijer, "maar het blijft onbestaanbaar dat een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt in te stemmen met een proef die mensen, die het op de arbeidsmarkt al zo moeilijk hebben, keihard treft en die de wet op het minimumloon ondermijnt."

bron: http://www.anp.nl
geplaatst op 16/01/2010

*Dit is nu nog een wetsvoorstel. Vind jij het redelijk om mensen met een arbeidshandicap die minder te presteren ook minder uit te betalen?*

[quote]...*Dit is nu nog een wetsvoorstel. Vind jij het redelijk om mensen met een arbeidshandicap die minder te presteren ook minder uit te betalen?*[/quote]
Dit ziet er niet goed uit.
Voor werkgevers kan dit voordelig lijken om mensen met een "vlekje" hiermee een participatiekans gunnen zonder dat het ze veel geld kost.
Maar als dit niet goed geregeld is, ligt misbruik op de loer, dan blijft de werknemer zijn arbeidsleven lang op ditzelfde lage niveau en worden reguliere werknemers de laan uit gestuurd.
Ook is het de vraag of, nadat dit is ingevoerd, deze mensen nog aanspraak kunnen maken op de huidige Toeslagenwet (waarin het netto inkomen wordt aangevuld tot de bijstandsnorm c.q. het wettelijk minimumloon).

reactie van de LCR:

LCR bekritiseert wetsvoorstel pilot loondispensatie

Tweederangs werknemers creëert het kabinet, zo vindt de Landelijke Cliëntenraad. In de reactie op het wetsvoorstel Tijdelijke wet pilot loondispensatie hekelt de LCR het uitgangspunt van het kabinet dat werkzoekenden die deelnemen aan de pilot moeten gaan werken onder het Wettelijke Minimumloon (WML).

Afhankelijk
Het kabinet kiest voor een experiment met een systeem van loondispensatie en aanvulling van het gedispenseerde loon uit de WWB-uitkering of inkomensondersteuning uit de WIJ. Hierdoor blijven mensen afhankelijk van de uitkering en verstoken van pensioenopbouw. 'Een kabinet dat het credo 'Werk moet lonen' hoog in het vaandel heeft staan, hanteert in dit wetsvoorstel een bijzondere definitie', laat Jan Laurier weten. 'De beloning is hoger dan het sociaal minimum, maar lager dan het WML. Daarmee creëer je tweederangs werknemers. Dat zou dan allemaal te rechtvaardigen zijn omdat het hier om een pilot gaat. In mijn optiek moet een pilot een weergave van de werkelijkheid zijn. Waarom is een pilot anders nodig?'

Aandachtspunten
Naast dit deel in het wetsvoorstel liggen er nog meer aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld de evaluatie, het regelen van cliëntenparticipatie, afbakening van de doelgroep, toegangstoets, de inspanningen van gemeenten voor plaatsing van mensen, arbeidsplaatsen in SW-bedrijven en loonwaardebepaling.
Voor de volledige versie van de reactie van de LCR http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/2010%20-%20Brief%20LCR%20wetsvoorstel%20pilot%20loondispensatie%20jan%202010.pdf

Dit gebeurt in de Wajong nu ook al , Ik vind dit niet goed omdat het toch voor veel mensen vernederend is als ze hun loonstrookje krijgen terwijl ze zich toch hebben ingezet , daarnaast wordt er soms wel erg makkelijk gebruik ofwel misbruik van gemaakt om lekkere goedkope werknemers te krijgen . Ik geloof ook dat het bij bepaalde stoornissen waarbij mensen heel slecht met onrecht om kunnen gaan een zeer negatieve invloed heb op de carrière van deze mensen omdat die groep door deze regeling minder kan functioneren of er zelfs agressie ontstaat. Een betere oplossing zou zijn om verminderde capaciteit met loonkostensubsidies te compenseren